Andrei Rubljow

Jahr: 1966
Genre: Biography
Direktor: Andrey Tarkovskiy
Dauer: 165
IMDb: 8.2/10 (12161 votes)
Schauspieler:
Nelly Snegina, G. Sachevsko, Muratbek Ryskulov, P. Radolitskaya, G. Pokorsky, Dmitri Orlovsky, Tamara Ogorodnikova, Anatoli Obukhov, B. Matysik, I. Loskoy, Nikolai Kutuzov, Vladimir Guskov, Nikolai Glazkov, Igor Donskoy, I. Bykov, E. Borisovsky, S. Bardin, K. Aleksandrov, Bolot Beyshenaliyev, Irina Miroshnichenko, Stepan Krylov, Mikhail Kononov, Nikolai Grabbe, Rolan Bykov, Yuri Nikulin, Yuriy Nazarov, Nikolay Burlyaev, Irma Raush, Nikolai Sergeyev, Nikolai Grinko, Ivan Lapikov...

   Ansichten: 557  |   Kommentar hinzufügen


Russland im Jahr 1400: Als der Mönch und Maler Andrej Rubljow mit zwei Gefährten in einer armseligen Schenke vor einem Gewitter Zuflucht sucht